Biocartis Onkoloji Testleri - DETAGEN

Biocartis Onkoloji Testleri

KANSER NEDİR?

Kanser vücudun herhangi bir dokusunda veya organında ortaya çıkabilen, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğaldığı bitişik dokulara veya uzak dokulara yayılım gösterebilen geniş bir hastalık grubudur. Tedavisi hala büyük bir zorluk olmaya devam etmektedir. Çünkü kanser hücreleri tedavi edici ajanlarla savaşır, onlara uyum sağlayacak yeni mekanizmalar geliştirir ve oluş mekanizmalarını değiştirir.

ONKOLOJİK TESTLER

Kimlere yapılır, hangi hastalıkları kapsar?

  • Başlıca akciğer, meme ve kolon kanseri olmak üzere farklı kanser tiplerindeki:
  • Dokudan: KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, Gen füzyon paneli, BRAF, Mikrosatellit instabilite (MSI)
  • Likid biyopsiden: EGFR, BRAF, KRAS mutasyonları tespit edilebilmektedir.

Hangi örneklerden yapılır?

Solid dokudan ve kan örneğinden çalışılabilir.

Neden yaptırılmalıdır?

Birinci basamak tedavi olarak immünoterapinin veya hedefe yönelik tedavinin hızlı başlatılması, genel sağkalım oranlarını artırmaktadır. Bu nedenle biyobelirteçlerin zamanında tespiti çok önemlidir.

İlgili kanser mutasyonlarının tespiti, kanserin mutasyon profilini ortaya çıkarır. Hastaya mümkün olan en erken ve etkili kemoterapi seçeneği sağlar. Böylece hızlı büyüyen agresif tümörlerde tedaviye başlama süresini kısaltır. Ayrıca hastada sonuçları beklerken ortaya çıkan kaygıyı azaltır.

Avantajları nelerdir?

  • Gelişmiş, standardize ve otomatize bir teknolojidir.
  • Yeni nesil dizileme (NGS), Pirosekanslama ve konvansiyonel PCR yöntemlerinden çok daha hızlı sonuç verir. Aynı gün içerisinde mutasyon tespiti yapabilir.
  • Hekimin hızlı karar vermesini sağlar ve tedavi seçimini yönlendirir.
  • Yüksek sensitiviteye (duyarlılık) sahiptir.
  • Hem doku hem de kan örneğinden çalışılabilir.

1. KATI VE SIVI BİYOPSİLERDE IDYLLA EGFR MUTASYON TESPİTİ

Akciğer kanseri dünya çapında en yaygın kanserdir ve tüm kanser türlerinin %13'üne katkıda bulunur. Akciğer kanserlerinin %85'i küçük hücreli olmayan akciğer kanserleridir (KHDAK) ve histolojik olarak adenokarsinom en yaygın olanıdır.

EGFR mutasyonları esas olarak akciğer kanserinde gözlenir. Skuamöz olmayan bir alt tipin ilerlemiş KHDAK'si olan tüm hastalarda 18-21 ekzonlarında EGFR mutasyon testi önerilir. EGFR genindeki aktive edici mutasyonlar, bir dizi hedefli anti-kanser terapötik maddesine duyarlılık ve direnç ile ilişkilendirilmiştir. Ekson 19 delesyonu ve ekson 21 (L858R, L861), ekson 18 (G719X) ve ekson 20 (S768I) mutasyonları TKI'lere duyarlılık ile ilişkilidir. Ekson 20 yerleştirme mutasyonu, TKI'lere direnci öngörebilir. EGFR T790M mutasyonu, hastanın TKI tedavisine direncinin ana göstergesidir ve 1. veya 2. nesil TKI'lere ilk yanıttan sonra hastalık progresyonu olan hastaların yaklaşık %55'inde bildirilmiştir.

NSCLC adenokarsinomlarında EGFR mutasyonlarının prevalansı Batılı hastaların %10-15'i ve Asyalı hastaların %50'sine kadardır. Duyarlılaştırıcı EGFR mutasyonları, EGFR tirozin kinaz inhibitörlerine yanıt için öngörücüdür.

*Idylla™ EGFR Mutasyon Testi, metastatik KHDAK için doğrulanmıştır.

2. KATI BİYOPSİLERDE IDYLLA™ GENEFÜZYON TESPİTİ

Gen yeniden düzenlemeleri, kanserde önemli bir somatik değişiklik sınıfını temsil eder. ALK, ROS1, RET, MET ekson 14 ve NTRK1/2/3'ü içeren yeniden düzenlemeler, yalnızca tümör dokusundaki doğal ekspresyonları nedeniyle kanser teşhisi, prognozu ve hedefli tedaviler için önemli biyobelirteçler haline gelmiştir.

Idylla™ GeneFusion Panel (IVD)*, ALK, ROS1, RET & MET ekson 14 yeniden düzenlemelerini saptar ve Idylla™ GeneFusion Testi (RUO) ek olarak NTRK1/2/3 yeniden düzenlemelerini saptar. Her iki test de iki farklı algılama teknolojisi kullanır. ALK, ROS1, RET ve MET ekson 14 yeniden düzenlemelerinin spesifik tespiti, ALK, ROS1 ve RET (& Idylla™ GeneFusion Assay'de NTRK1/2/3) için ifade dengesizliği tespiti ile birleştirilir. Ekspresyon dengesizliği, partner geninin neden olduğu 3' kinaz aşırı ekspresyonuna bağlı olarak füzyon partnerinden bağımsız olarak gen füzyonlarını tespit eder. İfade dengesizliği sonuçları bir füzyonun varlığının göstergesidir ve başka bir teknoloji ile doğrulanmalıdır.

NSCLC, CRC, tiroid kanseri, pediatrik kanserler gibi birçok kanser türünde füzyon genlerinin keşfi ve daha fazla anlaşılması, gelecekte kanser hastaları için daha etkili tedaviler sağlayabilir.

*Idylla™ GeneFusion Panel, NSCLC'de kullanım için onaylanmıştır.

3. KATI BİYOPSİLERDE IDYLLA™ KRAS MUTASYON TESPİTİ

RAS genlerindeki aktive edici mutasyonlar, tüm kanserlerin %9-30'unda gözlenir ve bir dizi hedefli anti-kanser terapötiklerine duyarlılık ve direnç ile ilişkilendirilir. KRAS mutasyonlarının gözlemlendiği kanserler şunları içerir: kolorektal kanser, akciğer kanseri ve pankreas kanseri.

ESMO, NCCN, ASCO ve CAP/AMP/ ASCO kılavuzlarına göre, RAS genlerinde ekson 2 (kodon 12 ve 13), ekson 3 (kodon 59 ve 61) ve ekson 4'te klinik olarak eyleme geçirilebilir mutasyonların %5'lik bir duyarlılıkla genotiplenmesi (kodonlar 117 ve 146) artık tüm metastatik kolorektal kanserlerin tümör dokusunda (birincil veya metastaz) zorunludur, çünkü bu mutasyonların varlığı, belirli anti-EGFR antikor terapilerine yanıt eksikliği ile ilişkilidir. Tüm metastatik kolorektal tümörlerin yaklaşık %46'sı KRAS geninin 2, 3 ve 4 ekzonlarında mutasyon barındırır. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (NSCLC) hastaları için KRAS mutasyonlarının tedavi kararı üzerindeki öngörücü etkisini tanımlamak için çeşitli çalışmalar devam etmektedir. Şu anda akciğer kanserinde KRAS'ın prognostik bir değere sahip olduğuna dair kanıtlar vardır, bu da KRAS mutasyonlarının yokluğuna kıyasla KHDAK'li hastalar için zayıf sağkalımı gösterir.

4. KATI BİYOPSİLERDE IDYLLA™ NRAS MUTASYON TESPİTİ

RAS genlerindeki aktive edici mutasyonlar, tüm kanserlerin %9-30'unda gözlenir ve bir dizi hedefli anti-kanser terapötiklerine duyarlılık ve direnç ile ilişkilendirilir. NRAS mutasyonlarının gözlendiği kanserler kolorektal, akciğer, tiroid kanserleri ve melanomdur.

ESMO6, NCCN17, ASCO ve CAP/AMP/ASCO kılavuzlarına göre, RAS genleri ekson 2 (kodon 12 ve 13), ekson 3 (kodon 59 ve 61) ve ekson 4'te klinik olarak eyleme geçirilebilir mutasyonların %5'lik bir duyarlılıkta genotiplenmesi (kodon 117 ve 146) artık tüm metastatik kolorektal kanserlerin tümör dokusunda (birincil veya metastaz) zorunludur, çünkü bu mutasyonların varlığı, belirli anti-EGFR antikor tedavilerine yanıt eksikliği ile ilişkilidir. Tüm metastatik kolorektal tümörlerin yaklaşık %5'i, NRAS geninin 2, 3 ve 4 ekzonlarında mutasyon barındırır. Metastatik kolorektal kanserde, prognostik değerlendirme için tümör RAS mutasyon durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra BRAF mutasyon durumu da değerlendirilmelidir (bir BRAF mutasyonunun varlığı kötü prognozu gösterir).

*Idylla™ NRAS-BRAF Mutasyon Testi, mCRC'de kullanım için doğrulanmıştır.

5. KATI BİYOPSİLERDE IDYLLA™ MSI TESPİTİ

Mikro uydu kararsızlığı (MSI), mikro uydularda veya homopolimerlerde bulunan DNA tekrar bölgelerinin uzunluk varyasyonu olarak tanımlanır. MSI, DNA uyumsuzluğu onarım sisteminin (dMMR) eksikliğinden kaynaklanır ve bu da mikro uydu ve homopolimerik bölgelerde belirgin bir ekleme ve delesyon birikimine neden olur.

MSI sporadik veya kalıtsal olabilir. MSI-yüksek (MSI-H), tüm kolorektal kanserlerin %15'inde tespit edilir; %3'ü Lynch sendromu (LS) ile ilişkilidir, diğer %12'si sporadik hastalığa sahiptir.

Klinik deneyler ve patofizyolojik çalışmalar, MSI-H'nin tümör tipleri arasında geniş bir dağılımını göstermektedir.

KRK'ye ek olarak endometriyal kanserde (%20-30) ve mide kanserinde (%15-20) yüksek insidans görülmektedir.

Kılavuzlar, Lynch sendromu taramasının yanı sıra prognostik sınıflandırma ve belirli immünoterapilere potansiyel yanıt için kolorektal veya endometriyal karsinomlu tüm hastalar için MSI durumunun değerlendirilmesini önermektedir.

Araştırma çalışmaları, MSI-H hastalarının bağışıklık kontrol noktası inhibitörlerine olumlu yanıt verdiğini ve kontrol noktası blokaj tedavisinin yakın zamanda gastrointestinal kanserler için klinik bakıma dahil edildiğini göstermiştir.

*Idylla™ MSI Testi yalnızca CRC için doğrulanmıştır.

6. KATI VE SIVI BİYOPSİLERDE IDYLLA™ BRAF MUTASYON TESPİTİ

BRAF genindeki aktive edici mutasyonlar, tüm kanserlerin yaklaşık %8'inde gözlenir ve bir dizi hedeflenen kanser karşıtı terapötiklere duyarlılık ve direnç ile ilişkilendirilir.

BRAF mutasyonlarının gözlemlendiği kanserler şunları içerir: melanom, kolorektal kanser, tiroid kanseri, akciğer kanseri, tüylü hücreli lösemi ve yumurtalık kanseri.

Metastatik melanom ve metastatik kolorektal kanserli (mCRC) tüm hastalarda BRAF testi önerilir. Tüm metastatik melanom hastalarının yaklaşık %50'si BRAF geninde mutasyonlar barındırır ve bu da onları BRAF veya BRAF/MEK inhibitör tedavisi için uygun hale getirir. mCRC'de, prognostik değerlendirme için tümör RAS mutasyon durumunun değerlendirilmesiyle birlikte BRAF mutasyon durumu değerlendirilmelidir (bir BRAF mutasyonunun varlığı kötü prognozu gösterir). mCRC'de BRAF prevalansı yaklaşık %8-15'tir.

*Idylla™ BRAF Mutasyon Testi, metastatik melanomda kullanım için onaylanmıştır.